ᠠᠮᠠᠳᠣ ᠭᠧᠸᠠᠷᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠮᠠᠳᠣ ᠭᠧᠸᠠᠷᠠ
Amado guevara 7.jpg
ᠭᠧᠸᠠᠷᠠ ᠲᠣᠷᠣᠨᠲᠣᠳ2008 ᠣᠨ᠃
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠮᠠᠳᠣ ᠭᠧᠸᠠᠷᠠ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1976 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 (1976-05-02) (43 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠭᠣᠩ ᠳᠤᠷᠠᠰᠲᠧᠭᠤᠰᠤᠭᠠᠯᠫᠠ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.80 ᠮ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1992–1993ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠶᠠ
1993–1994ᠮᠣᠲ᠋ᠠᠭᠤᠸᠠ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1994–2000ᠮᠣᠲ᠋ᠠᠭᠤᠸᠠ140(47)
1995–1996ᠷᠧᠠᠯ
ᠸᠠᠯᠢᠳᠣᠯᠢ ᠳᠤ

(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
8(0)
2000–2001ᠲᠣᠷᠣᠰ ᠨᠧᠰᠠ26(7)
2001–2002ᠰᠠᠺᠠᠲ᠋ᠧᠫᠧᠺ16(2)
2002ᠰᠠᠫᠷᠢᠰ ᠢᠶᠠ19(9)
2003–2006ᠨᠶᠤ ᠢᠣᠷᠺ
ᠷᠧᠳ ᠪᠤᠯᠰ
[1]
103(32)
2007–2008ᠴᠢᠸᠠᠰ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ4(0)
2007–2008ᠮᠣᠲ᠋ᠠᠭᠤᠸᠠ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
21(5)
2008–2009ᠲᠣᠷᠣᠨᠲ᠋ᠣ46(9)
2010–2013ᠮᠣᠲ᠋ᠠᠭᠤᠸᠠ113(20)
2014–ᠮᠠᠷᠠᠹᠣᠨ2(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
1995ᠭᠣᠩ ᠳᠤᠷᠠᠰ (23-)
1994–2010ᠭᠣᠩ ᠳᠤᠷᠠᠰ138(27)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2013 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2010 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21

ᠠᠮᠠᠳᠣ ᠭᠧᠸᠠᠷᠠ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ Amado Guevara, 1976 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠧᠭᠤᠰᠤᠭᠠᠯᠫᠠ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠭᠣᠩ ᠳᠤᠷᠠᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠭᠣᠩᠳᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠷᠠᠹᠣᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠧᠸᠠᠷᠤᠭ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃[2]

ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠧᠸᠠᠷᠠ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠶᠠᠮᠣᠲ᠋ᠠᠭᠤᠸᠠ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ 1995 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠷᠧᠠᠯ ᠸᠠᠯᠢᠳᠣᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠮᠣᠲ᠋ᠠᠭᠤᠸᠠ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ 2000 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠧᠸᠠᠷᠤᠭ ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣᠡᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠣᠰ ᠨᠧᠰᠠ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠰᠠᠺᠠᠲ᠋ᠧᠫᠧᠺ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠ ᠷᠢᠺᠠᠭᠡᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠰᠠᠫᠷᠢᠰ ᠢᠶᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠮᠣᠲ᠋ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠶᠤ-ᠢᠣᠷᠺ ᠷᠧᠳ ᠪᠤᠯᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭᠢ ᠳᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠴᠢᠸᠠᠰ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠣᠨᠲ᠋ᠣ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠲ᠋ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠠᠮᠠᠳᠣ ᠭᠧᠸᠠᠷᠠ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ 1994 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ 133 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ 29 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 2001 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠲ᠋ᠠᠭᠤᠸᠠ
ᠨᠶᠤ ᠢᠣᠷᠺ ᠷᠧᠳ ᠪᠤᠯᠰ
  • ᠠᠲᠯᠠᠨ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ (1): 2003
  • ᠯᠠ ᠮᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠴᠣᠮᠣ (1): 2004
ᠲᠣᠷᠣᠨᠲ᠋ᠣ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ
  • ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (MLS): 2004
  • ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ (MLS): 2004
  • ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (MLS): 2004
  • ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ MVP (MLS): 2004
  • ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ MVP: 2001

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. The team was known as MetroStars prior to 2006.
  2. Players with 100+ Caps and 30+ International Goals – RSSSF

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠮᠠᠷᠠᠹᠣᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:1998 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ (КОНКАКАФ) ᠭᠣᠩᠳᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2000 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ (КОНКАКАФ) ᠭᠣᠩᠳᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2001 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠭᠣᠩᠳᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2007 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ (КОНКАКАФ) ᠭᠣᠩᠳᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ {{2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠣᠩᠳᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ}}

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ