ᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠭᠣᠷᠳᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠭᠣᠷᠳᠠᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Aaron Gordon, 1995 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 ᠍ ᠳᠦ ᠺᠠᠯᠢᠹᠣᠷᠨᠢ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠬᠣᠣᠰᠧ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠯᠢᠨᠳᠣ ᠮᠡᠵᠢᠺ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠤᠨ №4 ᠍ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠯᠡᠨᠳ ᠲᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

'McDonald’s All-American Game MVP' ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠭᠣᠷᠳᠠᠨ

ᠮᠢᠲ᠋ᠲ᠋ᠢ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠣᠷᠳᠠᠨ 2386 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 1666 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠬᠡᠶᠢᠵᠢᠭᠡ᠃[1]

ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠯ᠂ 2009/2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 41 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ 28 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 11,8 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 10,1 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ᠂ 2,1 ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

2010/2011 ᠣᠨ ᠳᠤ 34 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ 16,4 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 12,5 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ᠂ 3,6 ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

2011/2012 ᠣᠨ ᠳᠤ 22,9 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 2,6 ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ᠂ 12,8 ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ᠂ 2,3 ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠠᠪᠠ᠃[2] ᠢᠩᠭᠦᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ 'ᠮᠢᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠠᠰᠺᠧᠲ᠋ᠪᠣᠯ' ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠬᠦᠷᠢᠲᠦᠪᠡ᠃

2013/2014 ᠣᠨ ᠳᠤ 21,6 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 2,1 ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ᠂ 15,7 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ᠂ 3,3 ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ 'ᠮᠢᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠠᠰᠺᠧᠲ᠋ᠪᠣᠯ' ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠭᠣᠷᠳᠠᠨ 'McDonald's All-American Game' ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠷᠢᠽᠣᠨᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ 2013 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠍ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃[3] ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 110:99 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠣᠷᠳᠠᠨ 24 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 8 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰᠯᠠᠨ 'MVP' ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃[4] 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠍ ᠳᠤ 'ᠨᠧᠢᠰᠮᠢᠲ ᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ 30 ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤ'[5] ᠪᠠᠭᠲᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠍ ᠳᠤ ᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠭᠣᠷᠳᠣᠨ ᠢ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠨ NBA ᠵᠠᠷᠯᠠᠪᠠ᠃[6]

NBA[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2014 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠍ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠯᠢᠨᠳᠣ ᠮᠡᠵᠢᠺ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ[7] ᠪᠠ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠍ ᠳᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃[8]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Aaron Gordon. ᠠᠷᠢᠽᠣᠨᠰᠺ ᠦ ᠦᠨᠢᠤᠧᠷᠰᠢᠲᠧᠲ. 2014-06-30 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Mr. Basketball 2012: Aaron Gordon. ESPN.com (16 ᠠᠫᠷᠧᠯᠶᠠ 2012). 2014-06-30 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. Telep, Dave (2 ᠠᠫᠷᠧᠯᠶᠠ 2013). Aaron Gordon commits to Arizona. ESPN.com. 2014-07-1 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. Aaron Gordon earns MVP at McDonald's All-America game. Sports Illustrated (4 ᠠᠫᠷᠧᠯᠶᠠ 2013). 2014-07-1 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  5. 2013-14 Men's Naismith Trophy Midseason 30. Naismith Awards (13 ᠹᠧᠸᠷᠢᠯᠶᠠ 2014). 2014-07-1 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  6. Gleeson, Scott (15 ᠠᠫᠷᠧᠯᠶᠠ 2014). Aaron Gordon, Nick Johnson announce Arizona departures for NBA draft. USA Today. 2014-07-1 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  7. Magic Draft Gordon at No. 4; Trade for Payton
  8. Magic Sign Gordon and Payton

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠭᠣᠷᠳᠠᠨ»
  • Aaron Gordon. Sport Reference. 2014-06-30 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2014 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ