ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠦᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠭᠡᠰᠢ ᠲᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠦᠶᠡᠷᠬᠡᠭ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠬᠥᠯ ᠲᠡᠢ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ - ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠤ ᠮᠥᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠣᠷᠣᠯ᠎ᠠ ᠪᠢ᠃ ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ.᠂ ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ 〔ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ〕 (ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠨ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠳᠠᠭ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ)᠂ ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠨ (ᠦᠶᠡᠲᠦ ᠬᠥᠯᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ)᠂ ᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ (ᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ)᠂ ᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠷ (ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ ᠰᠢᠯᠦᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠷᠰᠡᠩ ᠲᠣᠷ)᠂ ᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠰᠦ (ᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠶᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠲᠣᠷ ᠬᠡᠷᠦᠬᠦ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠮᠠᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠠᠰ); ‍ᠪᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ ᠰᠢᠭ (ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠦᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ)᠂ ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ ᠰᠢᠭ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠬᠣᠲᠣᠯᠵᠠᠬᠤ 〔ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ〕 (ᠠ᠃ ᠠᠭᠠᠯᠢᠭᠦᠶᠢᠲᠦᠬᠦ; ᠪ᠃ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠨ ᠦᠷᠴᠢᠯᠵᠡᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ)᠂ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠥᠲᠥ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠪᠢᠰᠢ 〔ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ〕 (ᠬᠡᠢ ᠰᠦᠷᠵᠢᠭᠢᠨᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ)᠂ ᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠤ ᠮᠥᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠷᠪᠠ ᠬᠤᠨᠤᠬᠤ᠂ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢ ᠬᠤᠨᠤᠬᠤ 〔ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ〕 (ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠮᠤᠷ ᠪᠦᠲᠦᠬᠦ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠦᠴᠦ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠲᠦ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ)᠃

ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ - ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠨ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠳᠠᠭ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠨ - ᠦᠶᠡᠲᠦ ᠬᠥᠯᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ - ᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠷ - ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ ᠰᠢᠯᠦᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠷᠰᠡᠩ ᠲᠣᠷ ᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠰᠦ - ᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠶᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠲᠣᠷ ᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠮᠠᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠪᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ ᠰᠢᠭ - ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠦᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ ᠰᠢᠭ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠬᠣᠲᠣᠯᠵᠠᠬᠤ - ᠠ᠃ ᠠᠭᠠᠯᠢᠭᠦᠶᠢᠲᠦᠬᠦ; ᠪ᠃ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠨ ᠦᠷᠴᠢᠯᠵᠡᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠥᠲᠥ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠪᠢᠰᠢ - ᠬᠡᠢ ᠰᠦᠷᠵᠢᠭᠢᠨᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠤ ᠮᠥᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠷᠪᠠ ᠬᠤᠨᠤᠬᠤ᠂ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢ ᠬᠤᠨᠤᠬᠤ - ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠮᠤᠷ ᠪᠦᠲᠦᠬᠦ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠦᠴᠦ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠲᠦ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ&oldid=468188》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ