ᠠᠫᠣᠯᠣ ᠣᠨᠣ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ</td><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠠᠫᠣᠯᠣ ᠣᠨᠣ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1982 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 (1982-05-22) (37 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠰᠢᠡᠲᠡᠯ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠱᠣᠷᠣ ᠳᠤ ᠲᠷᠧᠺ
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠠᠯᠲᠠ ᠰᠤᠯᠲᠠ ᠯᠠᠢᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 2002 1500 ᠮ
ᠠᠯᠲᠠ ᠲᠤᠷᠢᠨ 2006 500 ᠮ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠰᠤᠯᠲᠠ ᠯᠠᠢᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 2002 1000 ᠮ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ 2010 1500 ᠮ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠲᠤᠷᠢᠨ 2006 1000 ᠮ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠲᠤᠷᠢᠨ 2006 5000 ᠮ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ 2010 1000 ᠮ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ 2010 5000 ᠮ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠠᠯᠲᠠ 2001 1500 ᠮ
ᠠᠯᠲᠠ 2001 5000 ᠮ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠠᠯᠲᠠ 2005 1000 ᠮ
ᠠᠯᠲᠠ 2005 300 ᠮ
ᠠᠯᠲᠠ 2007 1500 ᠮ
ᠠᠯᠲᠠ 2008 ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠠᠯᠲᠠ 2008 500 ᠮ
ᠠᠯᠲᠠ 2009 5000 ᠮ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠮᠥᠩᠭᠥ 1999 500 ᠮ
ᠮᠥᠩᠭᠥ 2001 ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠮᠥᠩᠭᠥ 2001 1000 ᠮ
ᠮᠥᠩᠭᠥ 2003 3000 ᠮ
ᠮᠥᠩᠭᠥ 2005 ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠮᠥᠩᠭᠥ 2008 1000 ᠮ
ᠮᠥᠩᠭᠥ 2009 1000 ᠮ
ᠬᠦᠷᠡᠯ 2005 5000 ᠮ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠦᠷᠡᠯ 2007 ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠬᠦᠷᠡᠯ 2007 1000 ᠮ
ᠬᠦᠷᠡᠯ 2007 3000 ᠮ
ᠬᠦᠷᠡᠯ 2007 5000 ᠮ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠦᠷᠡᠯ 2008 3000 ᠮ

</div></th></tr> </table> ᠠᠫᠣᠯᠣ ᠠᠨᠲᠠᠨ ᠣᠨᠣ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Apolo Anton Ohno, 1982 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 ᠍ ᠳᠦ ᠸᠠᠰᠢᠩᠲ᠋ᠣᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠡᠲᠡᠯ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠱᠣᠷᠣ ᠳᠤ ᠲᠷᠧᠺᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ 2002, 2006 ᠪᠣᠯᠤᠨ 2010 ᠣᠨᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 2 ᠠᠯᠲᠠ᠂ 2 ᠮᠥᠩᠭᠥ᠂ 4 ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠃ ᠣᠨᠣ 1995 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠱᠣᠷᠣ ᠳᠤ ᠲᠷᠧᠺ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1997 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠂ 2001 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Federal Way Public Schools Graduates of Note. Federal Way Public Schools. ApoloAntonOhno.com. 2009-12-22 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠠᠫᠣᠯᠣ ᠣᠨᠣ»