ᠠᠪᠷᠠᠬᠤᠮ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠪᠷᠠᠬᠤᠮ

ᠠᠪᠷᠠᠬᠤᠮ (ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠠᠪᠷᠠᠮ) ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠪᠯᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠺᠣᠷᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠡᠸᠷᠧᠢᠴᠦᠳ (ᠢᠰᠷᠸᠯᠴᠤᠤ ᠳᠤ) ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠢᠭᠴᠧᠢᠰᠮᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠢᠳᠬᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠪᠷᠠᠬᠤᠮ ᠨᠢ ᠢᠰᠠᠺ ᠪᠠ ᠡᠰᠢᠮᠧᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠺᠣᠸ ᠤᠨ (ᠢᠰᠠᠺ ᠤᠨ ᠬᠦᠦ) ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠪᠷᠠᠬᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠲᠧᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠬᠦᠦ ᠮᠥᠨ ᠨᠬᠣᠷ ᠤᠨ (ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬ᠎ᠠ) ᠠᠴᠢ ᠬᠦᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠬᠣᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠠᠪᠷᠠᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠢᠪᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ 11 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ 27 ᠳᠠᠬᠢ ᠢᠰᠢᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ 25 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ 11 ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠠᠪᠷᠠᠬᠤᠮ&oldid=396514》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ