ᠠᠪᠬᠠᠽ ᠣᠷᠣᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠪᠬᠠᠽ ᠤᠯᠤᠰ
ᠠҧᠰᠤᠨ ᠤ ᠠҳә ᠍ ᠤᠨҭқᠠᠷᠷᠠ (ᠠᠪᠬᠠᠽ)</br> ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠢ ᠠᠪᠬᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ (ᠣᠷᠣᠰ)
ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ
ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠯᠠ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ:
«ᠠ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠷᠠ» (ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ)
ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠭᠦᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠪᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ
ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ
ᠭᠦᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠪᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯᠰᠤᠬᠤᠮ
ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠭᠠᠭᠠᠷ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠪᠬᠠᠽ ᠬᠡᠯᠡ
ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 
(2011 ᠤᠨ)
ᠠᠪᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ →
50.7% – ᠠᠪᠬᠠᠽ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ
19.2% – ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
17.4% – ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
9.1% – ᠣᠷᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
 -  ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠪᠬᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
(ᠠᠪᠬᠠᠽ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ)
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠍ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠠᠨᠺᠸᠠᠪ (2011)
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠯᠧᠣᠨᠢ ᠳᠤ ᠯᠠᠺᠧᠷᠪᠠᠶᠠ (2011)
 -  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ «ᠠҧᠰᠤᠨ ᠤ ᠵәᠯᠠᠷ ᠷᠧᠶᠢᠰᠠᠷᠠ»
(ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ)
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
 -  ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 8,665 km2 
 -  ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%) ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ (2012) 242,862 ᠬᠦᠮᠦᠨ[1] 
 -  ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ (2011) 240,705 ᠬᠦᠮᠦᠨ[2] 
 -  ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 28 ᠬᠦᠮᠦᠨ/km2 
GDP (ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ) ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $500 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠠᠪᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠫᠰᠠᠷ
ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠷᠦᠪᠯᠢ (RUB)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ (GMT+4)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ +7 840 / +7 940

ᠠᠪᠬᠠᠽ (ᠠᠪᠬᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠠҧᠰᠤᠨ ᠤ́, ᠭᠦᠷᠵᠢ ᠪᠡᠷ აფხაზეთი, ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠪᠠᠬ ᠠ́ᠽᠢᠶ᠎ᠠ) ᠭᠡᠵᠦ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠷ ᠲᠦ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠦ ᠲᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠵᠦᠢ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠠᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠤᠮ᠃

780—1008 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠠᠪᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠭᠦᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰᠠᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ Xᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠬᠡᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠪᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠩᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠣᠰᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠣᠷᠣᠰ ᠲᠦᠺ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠪᠡᠷ 1864 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠬᠠᠽ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠪᠡ᠃ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠭᠦᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠᠣᠷᠣᠰᠠᠷᠮᠧᠨᠴᠤᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠭᠦᠨ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠳᠤ 1992-1993 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠪᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠠᠪᠬᠠᠰ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠨ ᠬᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠠᠪᠬᠠᠽᠠᠴᠤᠳ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠩᠬᠢ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠣᠰᠧᠲᠡᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠡᠳᠡᠷᠴᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠪᠤᠢ «ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠪᠬᠠᠽ ᠤᠯᠤᠰ» ᠍ ᠢ ᠣᠷᠣᠰᠨᠢᠺᠠᠷᠠᠭᠤᠸᠠᠸᠧᠨᠧᠰᠤᠯᠲᠤᠸᠠᠯᠤᠨᠢᠷᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 1887 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ 1989 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢ
ᠠᠪᠬᠠᠽ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 58,960 85.7% 93,267 17.8% 122,069 50.7%
ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 4,166 6.1% 239,872 45.7% 46,367 19.3%
ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 1,090 1.6% 76,541 14.6% 41,864 17.3%
ᠣᠷᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 1,216 1.8% 74,913 14.3% 22,077 9.2%
ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢ 68,773 100% 525,061 100% 240,705 100%

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ