ᠠᠪᠧᠯ ᠠᠭᠢᠯᠠᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠪᠧᠯ ᠠᠭᠢᠯᠠᠷ
Abel Aguilar - presentació amb el Depor.jpg
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠪᠧᠯ ᠡᠩᠷᠢᠺᠧ ᠠᠭᠢᠯᠠᠷ ᠲᠠᠫᠢ ᠠᠴᠠ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1985 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 (1985-01-06) (34 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠᠪᠣᠭᠣᠲ᠋ᠠ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.85 ᠮ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠲᠤᠯᠤᠵᠠ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ21
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2002–2005ᠳ᠋ᠧᠫᠣᠷᠲ᠋ᠢᠣᠣ ᠺᠠᠯᠢ102(3)
2005–2010ᠤᠳᠢᠨᠧᠽᠧ2(0)
2005ᠠᠰᠺᠣᠯᠢ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
0(0)
2007–2008ᠬᠧᠷᠧᠰ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
48(3)
2008–2009ᠡᠷᠬᠦᠯᠧᠰ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
34(9)
2009–2010ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
27(4)
2010–2013ᠡᠷᠬᠦᠯᠧᠰ73(4)
2012–2013ᠳ᠋ᠧᠫᠣᠷᠲ᠋ᠢᠣᠣ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
28(3)
2013–ᠲᠤᠯᠤᠵᠠ28(1)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2004–ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ51(5)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20

ᠠᠪᠧᠯ ᠡᠩᠷᠢᠺᠧ ᠠᠭᠢᠯᠠᠷ ᠲᠠᠫᠢ ᠠᠴᠠ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ Abel Enrique Aguilar Tapias, 1985 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠍ ᠳᠤ ᠪᠣᠭᠣᠲ᠋ᠠ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠵᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠦᠯᠧᠰ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠢᠨᠧᠽ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠧᠯ ᠠᠭᠢᠯᠠᠷ ᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠦᠨ 13 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠳᠡᠪᠰᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠠᠢ᠃[1]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠭᠢᠯᠠᠷ 2004 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠴᠤ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃[2]

2014 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠳᠤ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠷᠧᠺ ᠢ ᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ (3:0) 50 ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃[3]

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳ᠋ᠧᠫᠣᠷᠲ᠋ᠢᠣᠣ ᠺᠠᠯᠢ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. "Abel Aguilar vuelve a vestir de blanquiazul", Hércules' official website, 24 July 2010. 27 July 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ (Spanish)  ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Dead link
  2. Copa América 2004; at RSSSF
  3. "Colombia back with a bang", FIFA.com, 14 June 2014. 14 June 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2004 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2005 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ (КОНКАКАФ) ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2011 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ