ᠠᠪᠤ-ᠳᠠᠪᠢ ᠬᠣᠲᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠠᠪᠤ-ᠳᠠᠪᠢ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠪᠤ-ᠳᠠᠪᠢ ᠬᠣᠲᠠ

ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠢᠷᠲ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠮᠢᠷᠲ ᠠᠷᠠᠪ (ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠢᠷᠲ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠡᠮᠢᠷᠲ ᠨᠤᠲᠤᠭ Flag of Abu Dhabi.svg ᠠᠪᠤ-ᠳᠠᠪᠢ
ᠬᠣᠲᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠠᠪᠤ-ᠳᠠᠪᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 8,488 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2013) 921,000 ᠬᠦᠮᠦᠨ
– ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ – 5,454,500 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠢᠷᠲ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+4)
ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠡᠮᠢᠷᠲ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

ᠠᠪᠤ-ᠳᠠᠪᠢ (ᠠᠷᠠᠪ ᠢᠶᠠᠷ أبو ظبي - Abu Dhabi, ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ - ᠠᠪᠤ ᠵᠠᠪᠢ[1], ᠤᠳᠬ᠎ᠠ - «ᠣᠭᠣᠨᠣ»; ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠪᠤ-ᠳᠠᠪᠢ, ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Abu Dhabi) — ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠢᠷᠲ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ. ᠮᠥᠨ ᠡᠮᠢᠷᠲ ᠠᠪᠤ-ᠳᠠᠪᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ДНБ ᠍ ᠍ ᠦ 56% ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ 896,800 ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠪᠠᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ 2 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

CNN ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠪᠤ-ᠳᠠᠪᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠵᠡᠢ᠃[2]

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠹᠣᠷᠪᠣ: ᠣᠪᠤ ᠵᠠᠪᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
  2. The richest city in the world. CNNMoney.com (2007-03-12). 2007-05-30 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ