ᠠᠪᠤᠷᠢᠮᠡᠳ ᠦᠨ ᠡᠩᠬᠡ ᠪᠡᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ)</td><tr><th style="">ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ</th><td class="" style="">ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ</td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠠᠪᠤᠷᠢᠮᠡᠳ ᠦᠨ ᠡᠩᠬᠡ ᠪᠡᠨ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1961 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 (1961-06-25) (58 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠪᠤᠲᠠᠫᠧᠱᠲ 1985 62 ᠺᠭ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠪᠤᠲᠠᠫᠧᠱᠲ 1986 62 ᠺᠭ
</th></tr>

</table> ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨᠢ 62 ᠺᠭ ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠍ ᠦ ᠮᠥᠩᠭᠥ (1985), ᠬᠦᠷᠡᠯ (1986) ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠠᠪᠤᠷᠢᠮᠡᠳ ᠦᠨ ᠡᠩᠬᠡ ᠪᠡᠨ 1961 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠍ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ) ᠍ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠦᠵᠢᠭᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣᠳᠬᠠᠵᠤ 1981 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ᠂ 1985 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠂ 1990 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠣᠯᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠩᠬᠡ ᠪᠡᠨ 1983-1989 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠍ ᠳᠦ 5 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠴᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ 1985 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠸᠢᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠠᠯᠧᠺᠰᠧᠸ ᠍ ᠢ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ᠂ 1986 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠵᠡᠭᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1988 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ 6 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]