ᠠᠪᠤᠯᠢᠬᠠᠶᠢᠷ ᠬᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠠᠪᠤᠯᠢᠬᠠᠶᠢᠷ (1412−1468) — ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ 1428–1468 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ. ᠱᠢᠪᠠᠨᠢ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ