ᠠᠪᠠᠺᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<tr class="mergedrow"> <td colspan="2" style="text-align:center" align="center">
ᠠᠪᠠᠺᠠᠨ is located in ᠣᠷᠣᠰ
ᠠᠪᠠᠺᠠᠨ
ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠪᠠᠺᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ
</td>

</tr>

{{{ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}</br>
ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ</br>ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠴᠣᠭᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠩ
(ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠫᠷᠧᠣᠪᠷᠠᠵᠧᠨᠰᠺ ᠦ ᠰᠣᠪᠤᠷ)
</br>
ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ
ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠲᠤᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ: 53°43′N 91°25′E
ᠤᠯᠤᠰ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}
ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 1}}}
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ  
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ {{{ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ}}} km²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ  
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ (2010) {{{ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ}}}
 - ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠯ {{{ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ}}}/km²
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ: abakan.ru (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ)

ᠠᠪᠠᠺᠠᠨ (ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠪᠠᠺᠠ́ᠨ; ᠬᠠᠺ᠃ ᠠғᠪᠠᠨ) — ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠺᠠᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ᠃ 112.38 км² ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠂ 165,183 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ (2010).

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠪᠠᠺᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠᠭᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ 4218 ᠺᠮ᠂ ᠺᠷᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢᠷᠰᠺᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ 407 km ᠵᠠᠢ ᠳᠤ᠂ ᠶᠡᠨᠢᠰᠧᠢ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠭᠤᠬᠤ ᠠᠪᠠᠺᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠪᠠᠺᠠᠨ ᠬᠠᠺᠠᠰ-ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠳ᠃ᠲ᠃ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 250 ᠮ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠪᠦᠯ I ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ -14 °C ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠰᠥᠨᠢ ᠨᠢ −23 °C ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠤᠨ VII ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ +26 °C ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠰᠥᠨᠢ ᠨᠢ +14 °C ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ +1.5 °C, ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ 328 ᠮᠮ᠃[1]

ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠪᠠᠺᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠺᠷᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢᠷᠰᠺ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (UTC+8) ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠰᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Weatherbase: Historical Weather for Abakan, Russia. Weatherbase (2011). Retrieved on November 24, 2011.
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠠᠪᠠᠺᠠᠨ&oldid=381338》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ