ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠶᠢᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠶᠢᠨ(1642–1651) ᠭᠡᠵᠦ (ᠠᠩᠭᠯᠢᠠᠷᠤ: The English Civil War1) ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨᠲ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠥᠷᠭᠥᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯ ᠦᠳ ᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠶᠢᠨ (1642–46) ᠪᠠ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠶᠢᠨ (1648–49) ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠺᠠᠷᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠤᠷᠲᠤ ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨᠲ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠺᠠᠷᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠨᠢ 1651 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠨᠳ ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠸᠷᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ