ᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠷᠣᠪᠣᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠭᠤᠴᠢ ᠷᠣᠪᠣ ᠳᠤ
ᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠭ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 1997 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠷᠣᠪᠣᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ: ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠰᠣ-ᠵᠣᠷᠨᠧᠷ ᠷᠣᠪᠣ ᠳᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠰᠫᠢᠷ ᠲᠤ ᠣᠫᠫᠣᠷᠲ᠋ᠠᠨᠢᠲ᠋ᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ 2003 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠮᠣ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠣᠨᠢᠭᠤᠴᠢ ᠷᠣᠪᠣ ᠳᠤ 2011 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠭ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠷᠣᠪᠣᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠰᠫᠧᠺᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠷᠣᠪᠣᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯᠴᠠᠭᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠪᠠ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ᠢᠽᠢᠲ᠋ᠣᠫ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠷᠣᠪᠣᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠭ ᠪᠠ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠶᠢᠷᠦᠯᠲᠡᠲᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠯᠠᠪᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠠᠴᠠ 1997 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠣ ᠵᠣᠷᠨᠧᠷ ᠷᠣᠪᠣᠲ ᠢ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠦ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠰᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ᠂ 2003 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠫᠢᠷ ᠲᠤ ᠪᠠ ᠣᠫᠫᠣᠷᠲ᠋ᠠᠨᠢᠲ᠋ᠢ ᠷᠣᠪᠣᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠥᠯᠥᠪᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠣᠳᠣ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠷᠣᠪᠣᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ "ᠰᠣᠨᠢᠭᠤᠴᠢ" ᠷᠣᠪᠣ ᠳᠤ ᠨᠢ 2011 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤᠯ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠷᠣᠪᠣ ᠳᠤ ᠶᠤᠮ᠃

2014 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠳᠦ НАСА ᠍ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠰᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠫᠢᠷ ᠲᠤ ᠪᠠ ᠣᠫᠫᠣᠷᠲ᠋ᠠᠨᠢᠲ᠋ᠢ ᠷᠣᠪᠣᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠤᠰᠤ ᠬᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠪᠢᠣᠰᠹᠧᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠢᠮᠣᠲ᠋ᠷᠣᠹᠢᠺ ᠮᠢᠺᠷᠣ᠋ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠰᠮ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ᠃


ᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠭ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠮᠥᠴᠡ᠂ ᠰᠫᠢᠷ ᠲᠤ ᠷᠣᠪᠣ ᠳᠤ 2005-05-19.
ᠰᠫᠢᠷ ᠲᠤ ᠷᠣᠪᠣᠲ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠮᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ 2005-11-23

ᠣᠫᠫᠣᠷᠲ᠋ᠠᠨᠢᠲ᠋ᠢ ᠷᠣᠪᠣᠲ ᠤᠨ ᠭᠠᠯᠧᠷᠧᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

<div class="thumb tnone" style="margin-left: auto; margin-right:auto; width:99%; max-width:ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “[”px;">

ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠣᠫᠫᠣᠷᠲ᠋ᠠᠨᠢᠲ᠋ᠢ ᠷᠣᠪᠣᠲ ᠤᠨ ᠫᠠᠩᠺᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠰᠣᠯᠢᠷ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠸᠢᠺᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ
</div>

<div class="thumb tnone" style="margin-left: auto; margin-right:auto; width:99%; max-width:ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “[”px;">

ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
360 ᠭᠷᠠᠳᠦᠶᠢᠰ ᠳᠡᠯᠭᠡᠮᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ
</div>

<div class="thumb tnone" style="margin-left: auto; margin-right:auto; width:99%; max-width:ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “[”px;">

ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠡᠷ ᠡᠪᠦ᠋ᠰ ᠲᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ
</div>

<div class="thumb tnone" style="margin-left: auto; margin-right:auto; width:99%; max-width:ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ “[”px;">

ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠹᠷᠠᠮ ᠲᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ
</div>

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ