ᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

{{ᠢᠨᠹᠣᠪᠣᠺᠰ ᠭᠠᠷᠠᠭ | bgcolour = #E8AB79 | name = ᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠭ | symbol = ᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠭ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ | image = ᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠭ | caption = ᠬᠠᠪᠪᠯ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠨ ᠠᠪᠠᠢᠭᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ | orbit_ref = [1] | epoch = J2000 | apoapsis = 249,209,300 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
1.665 861 а.н. | periapsis = 206,669,000 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
1.381 497᠎а.н. | semimajor = 227,939,100 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
1.523&#