ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ:Xᠣᠯᠬᠢᠪᠠᠴᠤ (ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«Xᠣᠯᠬᠢᠪᠠᠴᠤ (ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ)»

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ: ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ:ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ (ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ)

《Xᠣᠯᠬᠢᠪᠠᠴᠤ (ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ)》 ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠠᠩ ᠬᠠᠭᠣᠳᠠᠰᠣ

ᠲᠤᠰ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃