ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ:Temp M

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠤᠯ ᠲᠦᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ

1. Монгол-Орос-Хятадын түүхэн харилцаа
2. XIV-XVII зууны Монгол орон
3. Монголчуудын Европ дахь байлдан дагуулалт
4. Монголын тусгаар тогтнолын төлөө тэмцлийн түүх