ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ:Temp Ө

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠤᠯ ᠲᠦᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ᠄
1.Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орон
2.Өвлийн дайн
3. Өмнө Австрал
4. Өмнө Ази
5.Өмнө Африк
6.Өмнө Африк улс
7.Өмнө Пёнъань
8.Өмнөд Австрали
9.Өмнөд Альпийн нуруу
10.Өмнөд Америкийн далайн арслан
11.Өмнөд Америкийн наадам
12.  Өмнөд Номхон далайн цөмийн зэвсэггүй бүсийн гэрээ
13.Өмнөд Солонгос улсын 20 том хот
14.Өмнөд Солонгос улсын сүлд
15.Өмнөд Солонгосын жүжигчид
16.Өмнөд Солонгосын парламент
17.Өмнөд Солонгосын хот суурин
18.Өмнөд Солонгосын эдийн засаг
19.Өмнөд Сүн улс
20.Өмнөд Холбооны тойрог
21.Өмнөд Хятадын бар
22.Өмнөд Хятадын тэнгис
23.Өмнөдийн бах мэлхий
24.Өмнөдийн далайн заан
25.Өнгөлүүрт гургалдай
26.Өнгөний бэлгэдэл
27.Өндрийн харайлт
28.Өндөр барилга
29. Өндөрхаан
30.Өөртөө засах орон
31.Өөрийгөө жолооддог машин