ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ:1966 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠳ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<< 1960 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ: 1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969 >>

1966 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠳ᠃
ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ: 1966 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ.

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«1966 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠳ»

ᠳᠡᠳ᠋ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ

ᠲᠤᠰ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ 1 ᠲᠡᠳ᠋ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃