ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ:1955 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠳ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<< 1950 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ: 1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959 >>

1955 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠳ᠃
ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ: 1955 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ.

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«1955 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠳ»

《1955 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠳ》 ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠠᠩ ᠬᠠᠭᠣᠳᠠᠰᠣ

ᠲᠤᠰ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ 8 ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃