ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ:1942 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠳ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<< 1940 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ: 1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949 >>

1942 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠳ᠃
ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ: 1942 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ.

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«1942 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠳ»

《1942 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠳ》 ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠠᠩ ᠬᠠᠭᠣᠳᠠᠰᠣ

ᠲᠤᠰ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ 5 ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃