ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ:ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠡᠨᠡ ᠺᠠᠲ᠋ᠧᠭᠣᠷᠢ ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠤᠰᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠦᠳ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ {{ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ}} ᠪᠤᠶᠤ {{Stub}} ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠭ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠺᠠᠲ᠋ᠧᠭᠣᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

《ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ》 ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠠᠩ ᠬᠠᠭᠣᠳᠠᠰᠣ

ᠲᠤᠰ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ 639 ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

(ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ) (ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ)

(ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ) (ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ)