ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ:ᠰᠧᠨᠲ-ᠺᠢᠲ᠋ᠲ᠋ᠰ ᠪᠠ ᠨᠸᠢᠰᠴᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠰᠧᠨᠲ-ᠺᠢᠲ᠋ᠲ᠋ᠰ ᠪᠠ ᠨᠸᠢᠰᠴᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ»

ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠰ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃