ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ:ᠰᠣᠮᠡᠯᠢᠴᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠰᠣᠮᠡᠯᠢᠴᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ»

ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠰ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃