ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ:ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ»

ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠢᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠰᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠨ ᠰᠢᠲᠦᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦ᠋ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ᠂ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠂ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ᠂ ᠠᠮᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠵᠢᠮᠢᠰᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠠᠭᠠᠭ ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠴᠢᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠳᠡᠳ᠋ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ

ᠲᠤᠰ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ 6 ᠲᠡᠳ᠋ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃