ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ:ᠫᠤᠷᠲᠯᠧᠨᠳ ᠲᠷᠡᠶᠢᠯ ᠪᠯᠠᠢᠽᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠫᠤᠷᠲᠯᠧᠨᠳ ᠲᠷᠡᠶᠢᠯ ᠪᠯᠠᠢᠽᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃