ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ:ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠡᠨᠡ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ:ᠲᠧᠭᠨᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠳᠡᠳ᠋ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ:

  1. ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ
  2. ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ
  3. ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠲᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ
  4. ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡx ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ

《ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ》 ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠠᠩ ᠬᠠᠭᠣᠳᠠᠰᠣ

ᠲᠤᠰ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ 2 ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃