ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ:ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ»

ᠳᠡᠳ᠋ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ

ᠲᠤᠰ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ 15 ᠲᠡᠳ᠋ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

 

"ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ" ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠸᠳᠢᠶᠠ ᠹᠠᠢᠢᠯ ᠤᠳ

ᠡᠨᠡ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠹᠠᠢᠢᠯ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃