ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ:ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ- ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠳ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠰᠦ ᠮᠥᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠺᠦᠶᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠯ
ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠠᠯᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ
ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠣᠲᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ
ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ
ᠤᠷᠲᠤ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦᠨ᠂ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠴᠦᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠴᠦᠭ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤᠳᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠤᠯᠲᠠ
ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ
ᠬᠦᠴᠦᠳᠡᠯ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠳᠡᠯ᠂ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ
ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ
ᠬᠦᠴᠦ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠵᠢᠩ᠂ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠬᠦᠴᠦᠳᠡᠯ
ᠣᠫᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ
ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠ᠂ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯᠲᠤ
ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠦᠨ ᠠᠨᠠᠯᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ
ᠨᠢᠭᠲᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠺᠣᠨᠼᠧᠨᠲᠷᠠᠼᠢ
ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠲᠡ
ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠲᠡ

ᠳᠡᠳ᠋ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ

ᠲᠤᠰ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ 2 ᠲᠡᠳ᠋ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

《ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ- ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ》 ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠠᠩ ᠬᠠᠭᠣᠳᠠᠰᠣ

ᠲᠤᠰ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃