ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ:ᠤᠬᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠤᠯ ᠲᠦᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ᠄
1. Засагт хаан
2. Зүүнгарын хаант улс
3. Зүүнгарчуудын эх нутаг руугаа хийсэн нүүдэл
4. Их Хэлмэгдүүлэлт (ЗХУ)
5. Их Монгол улсын цэргийн тактик
6. Монголын тусгаар тогтнолын төлөө тэмцлийн түүх
7. Монголчуудын Европ дахь байлдан дагуулалт
8. XIV-XVII зууны Монгол орон
9. Монгол-Орос-Хятадын түүхэн харилцаа

《ᠤᠬᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ》 ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠠᠩ ᠬᠠᠭᠣᠳᠠᠰᠣ

ᠲᠤᠰ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ 121 ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃