ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ:ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠭᠤᠯᠭᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠭᠤᠯᠭᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ»
ᠮᠥᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠭᠤᠯᠭᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠍ ᠢ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ

《ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠭᠤᠯᠭᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ》 ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠠᠩ ᠬᠠᠭᠣᠳᠠᠰᠣ

ᠲᠤᠰ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ 9 ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃