ᠠᠨ-26

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠨ-26
ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠠᠨ-26
ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ/ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ
ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ (ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ)
ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ 1969 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21[1]
ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠢᠳᠡ ᠪᠧᠯᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ
ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ
ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 1969–1986
ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 1,403
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠠᠨ-24
ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠨ-32

ᠠᠨᠲᠠᠨᠠᠪ ᠠᠨ-26 ᠢᠷᠭᠡᠨᠢᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠍ ᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠣᠸ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠᠨᠳ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ 1969-1985 ᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠭᠣᠷᠳᠠᠨ᠂ ᠧᠹᠢᠮ᠃ ᠺᠣᠮᠢᠰᠰᠠᠷᠠᠪᠠ᠂ ᠳᠮᠢᠲ᠋ᠷᠢ & ᠰᠧᠷᠠᠭᠢ᠃ 《Antonov's Turboprop Twins》. Hinkley. Midland. 2003. ISBN 978-1-85780-153-8
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠠᠨ-26&oldid=357195》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ