ᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢ ᠮᠤᠵᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢ[1] (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ 安徽 ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠳᠤ Ānhuī ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠭᠠᠳ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ [ánxwéi] ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ) ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠤᠸᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠥᠪ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠤᠵᠸᠵᠢᠶᠠᠩᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠢᠬᠤᠪᠸᠢᠾᠸᠨᠠᠨᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠭ᠃ 139,600 км² ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ 99% ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ 59 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ᠃ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 74 ᠪᠤᠮᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠾᠸᠹᠸᠢᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠨᠢᠴᠢᠨ (53 ᠪᠤᠮ), ᠰᠦᠵᠢᠤ (53), ᠯᠦᠠᠨᠢ (56) ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠷ (ᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢ - ᠠᠨᠢᠬᠦᠢ - ᠠᠩᠭᠤᠢ - ᠠᠨᠬᠦᠢ - ᠠᠨᠢᠬᠠᠢ - ᠠᠨᠬᠣᠢ - ᠠᠨᠢᠬᠤᠡᠢ ..) ᠭᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ