ᠠᠨᠳᠧᠷ ᠡᠷᠷᠧᠷᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠨᠳᠧᠷ ᠡᠷᠷᠧᠷᠠ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠨᠳᠧᠷ ᠡᠷᠷᠧᠷᠠ ᠠᠭᠤᠷᠠ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1989 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 (1989-08-14) (29 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠪᠢᠯᠪᠠᠣ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.82
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2008–2009ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪ10(2)
2009–2011ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ82(6)
2011–2014ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ ᠪᠢᠯᠪᠠᠣ94(7)
2014–ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ0(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2009ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ (20-)10(3)
2009–2011ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ (21-)15(4)
2012ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ (23-)5(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11

ᠠᠨᠳᠧᠷ ᠡᠷᠷᠧᠷᠠ ᠠᠭᠤᠷᠠ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ Ander Herrera Agüera, 1989 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠢᠯᠪᠠᠣ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠷᠷᠧᠷᠠ ᠷᠧᠠᠯ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠤ 5 ᠵᠢᠯ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳ 2008-2009 ᠣᠨ ᠤ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ II ᠯᠢᠭ ᠦᠨ 19 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠧᠨᠧᠷᠢᠹᠧ ᠲᠡᠢ ᠯᠠ ᠯᠢᠭᠢ ᠳᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ[1] ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠍ ᠳᠦ ᠮᠠᠯᠷᠺᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ (1:4) ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃[2]

2011 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ 7.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ ᠶᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ ᠪᠢᠯᠪᠠᠣ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠷᠧᠷᠠ[3] ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠺᠡᠶᠢᠨ ᠲᠷᠠᠪᠽᠣᠨᠰᠫᠣᠷᠲᠣᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ (0:0) ᠭᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠢᠯᠪᠠᠣᠳ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠰᠺᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 2013 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 24 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠫᠦᠨᠳ᠋ ᠍ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠲᠦᠯᠭᠦᠶᠢᠲᠦᠪᠡ᠃[4] ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠍ ᠳᠤ 28.85 ᠰᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃[5] ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃[6]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠡᠷᠷᠧᠷᠠ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ᠂ 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ ᠪᠢᠯᠪᠠᠣ
ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ (20-)
ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ (21-)
  • ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ: 2011

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. "El Zaragoza regresa a Primera con Victoria", Diario AS, 29 August 2009. 7 April 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ (Spanish) 
  2. Mallorca maintain home run; ESPN Soccernet, 6 December 2009
  3. Athletic confirm Herrera deal; ESPN Soccernet, 7 February 2011
  4. "Manchester United move for Ander Herrera and 'bid for Daniele De Rossi'", The Guardian, 30 August 2013. 31 August 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  5. "Rechazada oferta del Manchester United", athletic-club.net, 26 June 2014. 26 June 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ (Spanish) 
  6. "Club statement on Ander Herrera", Manchester United F.C., 26 June 2014. 26 June 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠠᠨᠳᠧᠷ ᠡᠷᠷᠧᠷᠠ»


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ