ᠠᠨᠳᠧᠷᠰ ᠶᠠᠺᠣᠪᠰᠧᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">ᠨᠤᠷᠸᠸᠢᠨᠤᠷᠸᠸᠢ</td><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠠᠨᠳᠧᠷᠰ ᠶᠠᠺᠣᠪᠰᠧᠨ

2010 ᠣᠨ ᠳᠤ᠃
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1985 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 (1985-02-17) (34 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠨᠤᠷᠸᠸᠢᠬᠶᠣᠨᠧᠹᠣᠰ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ 2010 ᠪᠠᠭ 120 ᠮ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠰᠠᠫᠫᠷᠣ᠋ 2007 ᠪᠠᠭ 120 ᠮ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠯᠢᠪᠧᠷᠧᠼ 2009 ᠪᠠᠭ 120 ᠮ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠣᠰᠣᠯᠠ 2011 ᠪᠠᠭ 90 ᠮ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠣᠰᠣᠯᠠ 2011 ᠪᠠᠭ 120 ᠮ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠯᠢᠪᠧᠷᠧᠼ 2009 120 ᠮ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠸᠠᠯ ᠳ᠋ᠢ ᠹᠶ ᠡᠮᠮᠧ 2013 120 ᠮ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠰᠠᠫᠫᠷᠣ᠋ 2007 ᠪᠠᠭ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠣᠪᠧᠷᠰᠲ᠋ᠮᠠᠹ 2008 ᠪᠠᠭ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠫᠯᠠᠨᠢᠼ 2010 ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

</div></th></tr> </table> ᠠᠨᠳᠧᠷᠰ ᠶᠠᠺᠣᠪᠰᠧᠨ (ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ ᠪᠡᠷ Anders Jacobsen, 1982 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 ᠍ ᠳᠤ ᠬᠶᠣᠨᠧᠹᠣᠰ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠯᠲᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠰᠦᠷᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ 230.5 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ. ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ 2003-2011, 2012-2013 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 9 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ "ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ" ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ 2006-2007 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠭ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠴᠠᠨᠠᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]