ᠠᠨᠳᠧᠷᠰ ᠪᠠᠷᠳᠠᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">ᠨᠤᠷᠸᠸᠢᠨᠤᠷᠸᠸᠢ</td><tr><th style="">ᠥᠨᠳᠥᠷ</th><td class="org" style="">1.86 </td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠠᠨᠳᠧᠷᠰ ᠪᠠᠷᠳᠠᠯ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1982 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 (1982-08-24) (36 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠨᠤᠷᠸᠸᠢᠰᠲ᠋ᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠶᠧᠷ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ 2010 ᠪᠠᠭ ᠤᠨ 120 ᠮ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠰᠣᠴᠢ 2014 90 ᠮ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠸᠠᠯ ᠳ᠋ᠢ ᠹᠶ ᠡᠮᠮᠧ 2013 ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 90 ᠮ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠰᠠᠫᠫᠷᠣ᠋ 2007 ᠪᠠᠭ 120 ᠮ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠯᠢᠪᠧᠷᠧᠼ 2009 ᠪᠠᠭ 120 ᠮ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠣᠰᠣᠯᠠ 2011 ᠪᠠᠭ 90 ᠮ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠣᠰᠣᠯᠠ 2011 ᠪᠠᠭ 120 ᠮ

</div></th></tr> </table> ᠠᠨᠳᠧᠷᠰ ᠪᠠᠷᠳᠠᠯ (ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ ᠪᠡᠷ Anders Bardal, 1982 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠲ᠋ᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠶᠧᠷ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠯᠲᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 2001 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ 2011-2012 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠰᠤᠯᠲᠠ-ᠯᠠᠢᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠣᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠢᠷᠲ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠦᠷᠡᠯ᠂ ᠰᠣᠴᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 90 ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠡᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠮᠥᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠦᠰᠦᠷᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ 220 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]