ᠠᠨᠳᠣᠷᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠨᠳᠣᠷᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠩᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ
Principat d'Andorra (ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠯᠠᠨ)
ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ:
ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠯᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ 《El Gran Carlemany》 (ᠶᠡᠬᠡ ᠺᠠᠷᠯ)

ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠨᠳᠣᠷᠣᠷ ᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ
ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠨᠳᠣᠷᠣᠷ ᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯᠠᠨᠳᠣᠷᠠ ᠯᠠ-ᠸᠧᠯᠢᠶ᠎ᠠ
ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠡᠰᠺᠠᠯᠢᠳᠧᠰ-ᠡᠩᠭᠠᠷᠳᠠᠨᠢ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ
 -  ᠬᠣᠣᠰ ᠭᠦᠨ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠡᠩᠷᠢᠺ
ᠸᠢᠸᠧᠰ ᠢ-ᠰᠢᠰᠢᠯᠢᠶ᠎ᠠ
(2003)
ᠹᠷᠠᠨᠰᠤᠶᠠ ᠣᠯᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ (2012)
 -  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ( ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ)
ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ
 -  1278 ᠣᠨ ᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠣ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ 
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
 -  ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 467.63 km2 (191)
 -  ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%) 0.26 ᠬᠤᠪᠢ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ (2011) 85,082 ᠬᠦᠮᠦᠨ[1] (199)
 -  ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ (2011) 78,115 ᠬᠦᠮᠦᠨ 
 -  ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 180 ᠬᠦᠮᠦᠨ/km2 
GDP (ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ) 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ 4.510 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ $ 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $53,383 
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ (2013) 0.846 (ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ) (33)
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ1 (€) (EUR)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠲᠥᠪ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ (GMT+1)
 -  ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ТЕЗЦ (GMT+2)
ᠤᠲᠠᠰᠤ᠂ ᠳᠣᠮᠡᠢ ᠶᠢᠨ +376 / .ad2
ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ AD, AND / АГУ
1 ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠷᠠᠨᠺᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠧᠰᠧᠲ᠋ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃
2 ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ .cat ᠍ ᠍ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠠᠨᠳᠣᠷᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠩᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ (ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠯᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ Principat d’Andorra, ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ Principado de Andorra, ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ Principauté d'Andorre) — ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠦ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠲᠤ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠫᠢᠷᠧᠨᠧᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ. ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ - ᠠᠨᠳᠣᠷᠠ ᠯᠠ ᠸᠧᠬᠢᠶ᠎ᠠ.

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ - 468 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 2010 ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ - 91 023.[2] ᠠᠨᠳᠣᠷᠠ ᠨᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠮᠲᠠ ᠪᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠨᠳᠣᠷᠷᠠᠴᠤᠳ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 82.17 ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃[3]᠃ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ 6 ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠨᠳᠣᠷᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠫᠢᠷᠧᠨᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠤ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠰᠺᠡᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠨᠳᠣᠰᠣᠨᠢᠰᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠃

ᠠᠨᠳᠣᠷᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠍ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠯᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠬᠧᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠩᠪᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠠᠨᠳᠣᠷᠠ&oldid=423929》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ