ᠠᠨᠳᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠯᠢᠩ ᠢᠶᠧᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">Flag of Austria.svg ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ</td><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠠᠨᠳᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠯᠢᠩ ᠢᠶᠧᠷ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1981 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 (1981-05-31) (38 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠᠬᠠᠯᠯ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠷᠣᠯᠢ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠴᠢᠷᠭ᠎ᠠ
Flag of Austria.svg ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠠᠯᠲᠠ ᠲᠤᠷᠢᠨ 2006 ᠬᠣᠣᠰ
ᠠᠯᠲᠠ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ 2010 ᠬᠣᠣᠰ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠰᠣᠴᠢ 2014 ᠬᠣᠣᠰ

</div></th></tr> </table> ᠠᠨᠳᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠯᠢᠩ ᠢᠶᠧᠷ (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ Andreas Linger, 1981 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠯᠯ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠷᠣᠯᠢ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠭᠠᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ 2006, 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠴᠢᠷᠭᠠᠴᠢᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ 2000 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠨᠳᠠᠷᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠸᠣᠯᠹᠬᠠᠨᠨ ᠢ ᠯᠢᠩ ᠢᠶᠧᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]