ᠠᠨᠳᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠷᠧᠮᠧ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠨᠳᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠷᠧᠮᠧ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠨᠳᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠷᠧᠮᠧ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.76 ᠮ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ / ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ /
ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1965–1978ᠪᠠᠷᠮᠪᠧᠺ-ᠤᠬᠤᠯᠠᠨᠬᠣᠷᠣᠰ ᠲᠤ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1978–1980ᠪᠠᠷᠮᠪᠧᠺ-ᠤᠬᠤᠯᠠᠨᠬᠣᠷᠣᠰ ᠲᠤ66(10)
1980–1981ᠰᠠᠭᠠᠷᠪᠡᠷᠺᠧᠨ36(3)
1981–1986ᠺᠠᠶᠢᠽᠧᠷᠰᠯᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷᠠᠨ154(34)
1986–1988ᠪᠠᠪᠠᠷᠢ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ59(7)
1988–1992ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠼᠢᠤᠨᠠᠯᠧ116(11)
1992–1993ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ24(1)
1993–1998ᠺᠠᠶᠢᠽᠧᠷᠰᠯᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷᠠᠨ120(9)
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ509(65)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
1980–1981ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ U-213(0)
1981–1984ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ10(2)
1984–1994ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ86(8)
ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳᠤᠳ
2000–2002ᠺᠠᠶᠢᠽᠧᠷᠰᠯᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷᠠᠨ
2004–2005ᠤᠨᠲ᠋ᠧᠷᠬᠠᠬᠢᠨ ᠢ
2005–2006ᠱᠲ᠋ᠦᠶᠢᠲ᠋ᠳᠬᠠᠷᠲ (ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

ᠠᠨᠳᠠᠷ ᠠᠴᠠ "ᠠᠨᠳᠢ" ᠪᠷᠧᠮᠧ (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ Andreas "Andy" Brehme, 1960 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠪᠦᠦᠭ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 1990 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨᠢᠢ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠳ ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠬᠢᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ 85 ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠵᠢᠯ ᠤᠨᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠢᠲᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

[1]

<tr> <th colspan="3">ᠪᠠᠭ</th> <th colspan="2">ᠯᠢᠭᠢ</th> <th colspan="2">ᠴᠣᠮᠣ</th> <th colspan="2">ᠯᠢᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ</th><th colspan="2">ᠲᠢᠪ</th> <th colspan="2">ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ</th> </tr> <tr> <th>ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ</th><th>ᠪᠠᠭ</th><th>ᠯᠢᠭ</th> <th>ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ</th><th>ᠭᠣᠣᠯ</th><th>ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ</th><th>ᠭᠣᠣᠯ</th> <th>ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ</th><th>ᠭᠣᠣᠯ</th> <th>ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ</th><th>ᠭᠣᠣᠯ</th> <th>ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ</th><th>ᠭᠣᠣᠯ</th> </tr>
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ

<th colspan="2">ᠯᠢᠭ</th><th colspan="2">ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ</th> <th colspan="2"> ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ</th><th colspan="2"> ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ</th> <th colspan="2">ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ</th>

1980–81 ᠰᠠᠭᠠᠷᠪᠡᠷᠺᠧᠨ 2. ᠪᠤᠨᠳᠧᠰᠯᠢᠭ 36 3
1981–82 ᠺᠠᠶᠢᠽᠧᠷᠰᠯᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷᠠᠨ ᠪᠤᠨᠳᠧᠰᠯᠢᠭ 27 4
1982–83 30 3
1983–84 33 8
1984–85 33 11
1985–86 31 8
1986–87 ᠪᠠᠪᠠᠷᠢ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ ᠪᠤᠨᠳᠧᠰᠯᠢᠭ 31 4
1987–88 28 3
ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ

<th colspan="2">ᠯᠢᠭ</th><th colspan="2">ᠺᠣᠫᠫᠠ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ</th> <th colspan="2"> ᠯᠢᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ</th><th colspan="2"> ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ</th> <th colspan="2">ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ</th>

1988–89 ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠼᠢᠤᠨᠠᠯᠧ ᠮᠢᠯᠠᠨ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠧᠷᠢ A 31 3 7 0 - - 6 0 44 3
1989–90 32 6 4 0 - - 2 0 38 6
1990–91 23 1 4 1 - - 9 0 36 2
1991–92 30 1 4 0 - - 2 0 36 1
ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ

<th colspan="2">ᠯᠢᠭ</th><th colspan="2">ᠺᠣᠫᠠ ᠳᠧᠯ ᠷᠡᠢ</th> <th colspan="2"> ᠺᠣᠫᠠ ᠳᠧ ᠯᠠ ᠯᠢᠭᠠ</th><th colspan="2"> ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ</th> <th colspan="2">ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ</th>

1992–93 ᠷᠧᠠᠯ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ [[ᠯᠠ ᠯᠢᠭᠠ] 24 1 2 1 - - 5 2 31 4
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ

<th colspan="2">ᠯᠢᠭ</th><th colspan="2">ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ</th> <th colspan="2"> ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ</th><th colspan="2"> ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ</th> <th colspan="2">ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ</th>

1993–94 ᠺᠠᠶᠢᠽᠧᠷᠰᠯᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷᠠᠨ ᠪᠤᠨᠳᠧᠰᠯᠢᠭ 26 3
1994–95 27 4
1995–96 30 2
1996–97 2. ᠪᠤᠨᠳᠧᠰᠯᠢᠭ 32 0
1997–98 ᠪᠤᠨᠳᠧᠰᠯᠢᠭ 5 0
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 369 53
ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 116 11
ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ 24 1
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 509 65
[2] <tr><th colspan="3">ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ</tr><tr><th>ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ</th><th>ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ</th><th>ᠭᠣᠣᠯ</th></tr>
1984 11 1
1985 9 1
1986 8 1
1987 5 0
1988 9 1
1989 5 0
1990 13 4
1991 6 0
1992 8 0
1993 3 0
1994 9 0
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 86 8

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ