ᠠᠨᠳᠠᠷᠧ ᠸᠢᠯᠤᠰᠢ-ᠪᠠᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠨᠳᠠᠷᠧ ᠸᠢᠯᠤᠰᠢ-ᠪᠠᠰ
Villas-Boas.JPG
ᠸᠢᠯᠤᠰᠢ-ᠪᠠᠰ ᠫᠣᠷᠲᠣᠳ.
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠯᠤᠢᠰ ᠠᠨᠳᠠᠷᠧ ᠫᠠᠨ᠎ᠠ
ᠺᠠᠪᠷᠠᠯ ᠸᠢᠯᠤᠰᠢ-ᠪᠠᠰ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1977 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 (1977-10-17) (41 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯᠫᠣᠷᠲᠠ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.82 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠽᠧᠨᠢᠲ (ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ)
ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳᠤᠳ
ᠣᠨᠪᠠᠭ
1998–1999ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ)-ᠸᠢᠷᠵᠢᠨᠢᠶ ᠠ
2009–2010ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢᠺᠠ
2010–2011ᠫᠣᠷᠲᠠ
2011–2012ᠴᠧᠯᠰᠢ
2012–2013ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ
2014–ᠽᠧᠨᠢᠲ

ᠯᠤᠢᠰ ᠠᠨᠳᠠᠷᠧ ᠫᠠᠨ᠎ᠠ ᠺᠠᠪᠷᠠᠯ ᠸᠢᠯᠤᠰᠢ-ᠪᠠᠰ (ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ Luís André de Pina Cabral e Villas-Boas[1], 1977 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯᠡᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠳᠣ ᠣᠷᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠽᠧᠨᠢᠲ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠫᠣᠷᠲᠠ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. – D. Luís André de Pina Cabral e Vilas-Boas. Geneall.net. Retrieved on 2011-11-20.

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ