ᠠᠨᠳᠠᠷᠧ ᠭᠣᠮᠢᠰᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠨᠳᠠᠷᠧ ᠭᠣᠮᠢᠰᠢ
André Gomes (1).jpg
ᠭᠣᠮᠢᠰᠢ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ (2012)
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠨᠳᠠᠷᠧ ᠹᠢᠯᠢᠫᠧ ᠲᠠᠪᠠᠷᠧᠱ ᠭᠣᠮᠢᠰᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1993 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 (1993-07-30) (25 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠫᠣᠷᠲᠤᠭᠠᠯᠢᠭᠷᠡᠵᠣ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.88
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠸᠠᠯᠧᠨᠰᠢᠶᠠ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ4
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
2005–2008ᠫᠣᠷᠲᠠ
2008–2009ᠫᠠᠰᠲ᠋ᠧᠯᠢᠷᠠ
2009–2011ᠪᠣᠪᠥᠱᠲᠠ
2011–2012ᠪᠧᠨ᠋ᠹᠢᠺᠠ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2012–2014ᠪᠧᠨ᠋ᠹᠢᠺᠠ ᠪ17(8)
2012–ᠪᠧᠨ᠋ᠹᠢᠺᠠ14(2)
2014–ᠸᠠᠯᠧᠨᠰᠢᠶᠠ (ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)0(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2010ᠫᠣᠷᠲᠤᠭᠠᠯᠢ (17-)2(0)
2010–2011ᠫᠣᠷᠲᠤᠭᠠᠯᠢ (18)6(1)
2011–2012ᠫᠣᠷᠲᠤᠭᠠᠯᠢ (19-)9(3)
2012–2013ᠫᠣᠷᠲᠤᠭᠠᠯᠢ (20-)14(1)
2013–ᠫᠣᠷᠲᠤᠭᠠᠯᠢ (21-)6(1)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23

ᠠᠨᠳᠠᠷᠧ ᠹᠢᠯᠢᠫᠧ ᠲᠠᠪᠠᠷᠧᠱ ᠭᠣᠮᠢᠰᠢ (ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ André Filipe Tavares Gomes, 1993 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠳᠦ ᠭᠷᠡᠵᠣ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠫᠣᠷᠲᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠸᠠᠯᠧᠨᠰᠢ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠣᠮᠢᠰᠢ ᠶᠢ ᠪᠧᠨ᠋ᠹᠢᠺᠠ 2013-2014 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠥᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠸᠠᠯᠧᠨᠰᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ 15 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ ᠶᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 ᠍ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃[1] ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 ᠍ ᠳᠤ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃[2][3]

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠧᠨ᠋ᠹᠢᠺᠠ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Benfica cash in on Rodrigo, Andre Gomes. Soccer News (1 February 2014). 9 February 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. "Comunicado oficial", Valencia CF, 17 July 2014. 19 July 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ (Spanish) 
  3. "Valencia regista André Gomes como emprestado pelo Benfica", 17 July 2014. 19 July 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ (Portuguese) 

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ