ᠠᠨᠳᠠᠷᠧ ᠤᠢᠽᠢᠳᠣᠮ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠨᠳᠠᠷᠧ ᠤᠢᠽᠢᠳᠣᠮ
Andre Wisdom 2012.jpg
ᠤᠢᠽᠢᠳᠣᠮ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠨᠳᠠᠷᠧ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠱᠠᠺᠢᠯ ᠤᠢᠽᠢᠳᠣᠮ[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1993 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 (1993-05-09) (26 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠠᠩᠭᠯᠢᠯᠢᠳᠡᠰ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.86
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ
(ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠪᠡᠷ)
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ2
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
2004–2008ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠹᠣᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ
2008–2012ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2012–ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ14(0)
2013–2014ᠳᠧᠷᠪᠢ ᠺᠠᠤᠨᠲᠢ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
34(0)
2014–ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
0(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2008ᠠᠩᠭᠯᠢ (16-)2(0)
2009–2010ᠠᠩᠭᠯᠢ (17-)15(3)
2010–2012ᠠᠩᠭᠯᠢ (19-)10(0)
2011–ᠠᠩᠭᠯᠢ (21-)10(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2013 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9

ᠠᠨᠳᠠᠷᠧ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠱᠠᠺᠢᠯ ᠤᠢᠽᠢᠳᠣᠮ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Andre Alexander Shaquille Wisdom, 1993 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠍ ᠳᠦ ᠯᠢᠳᠡᠰ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴᠢᠳ ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠲᠣᠪᠴᠢᠬᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 ᠍ ᠳᠦ ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ ᠳᠤ 2014-2015 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠠᠭᠤᠰᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃[2]

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠩᠭᠯᠢ (16-)
  • ᠸᠢᠺᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠰᠢᠯᠢ ᠳᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ: 2008[3]
ᠠᠩᠭᠯᠢ (17-)
  • ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ: 2010

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠷᠡ 21 ᠍ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃[4]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. List of Players under Written Contract Registered Between 01/05/2010 and 31/05/2010. The Football Association. 20 September 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Albion sign Wisdom on season-long loan. West Bromwich Albion F.C.. the original on 22 July 2014 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 22 July 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. Andre Wisdom. Liverpool F.C. 22 September 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. andre-wisdom-england-u21-captain. 3 September 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ