ᠠᠨᠳᠠᠷᠧᠰ ᠢᠨᠧᠰᠲ᠋ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠨᠳᠠᠷᠧᠰ ᠢᠨᠧᠰᠲ᠋ᠠ
Andrés Iniesta - 001.jpg
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠨᠳᠠᠷᠧᠰ ᠢᠨᠧᠰᠲ᠋ᠠ ᠯᠤᠬᠠᠩ
ᠥᠨᠳᠥᠷ ft 0 in (0.00 ᠮ)
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ / ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ8
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1994–1996ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠠᠯᠪᠠᠰᠧᠲ᠋ᠧ
1996–2001ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2001–2003ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ B54(5)
2002–ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ217(18)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2000-2001ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
(15 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤ)
2(0)
2000–2001ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
(16 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤ)
7(1)
2001-2002ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
(17 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤ)
4(0)
2001-2002ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
(18 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤ)
1(0)
2001–2002ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
(19 ᠍ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤ)
7(1)
2003-2004ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
(20 ᠍ ᠢ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤ)
7(3)
2003–2006ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
(21 ᠍ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤ)
18(6)
2006–ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠢᠰᠫᠠᠨᠢ53(9)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2010 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2010 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7

ᠠᠨᠳᠠᠷᠧᠰ ᠢᠨᠧᠰᠲ᠋ᠠ ᠯᠤᠬᠠᠩ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ Andrés Iniesta Luján, 1984 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠯᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠳᠬᠠᠭᠠᠳ ᠵᠣᠭᠰᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠤᠤ ᠵᠠᠩ ᠲᠥᠯᠥᠪ᠂ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠭᠠᠵᠢ ᠵᠢᠷᠰᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠴᠢᠮᠵᠢ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨᠲᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ᠂ El Ilusionista (ᠪᠥᠲᠥᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢ), El Cerebro (ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠨ), El Caballero Pálido (ᠵᠢᠪᠡᠬᠡᠢ ᠴᠢᠷᠠᠶᠢᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ)[1] ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠣᠳᠣ Don Andrés ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠣᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠳ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃[2] ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠤᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠦᠨᠢ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠨᠧᠰᠲ᠋ᠠᠭ "ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠨᠢ" ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠢ᠃[3] ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠷᠡ 2015 ᠣᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠢᠨᠧᠰᠲ᠋ᠠ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ 116 ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠵᠢᠯ ᠤᠨᠨ ᠴᠣᠷ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ "ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ" ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠨᠳᠠᠷᠧᠰ ᠢᠨᠧᠰᠲ᠋ᠠ «ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠮᠫᠧᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ» ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ᠃

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠨᠳᠠᠷᠧᠰ ᠢᠨᠧᠰᠲ᠋ᠠ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ 2008 ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ᠃

ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠍ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ᠃[4][5]

ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠯᠢᠭ ᠴᠣᠮᠣ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ [6] ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ
ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ
ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ B 2000–01 10 0 10 0
2001–02 30 2 30 2
2002–03 14 3 14 3
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 54 5 54 5
ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ 2002–03 6 0 0 0 3 0 9 0
2003–04 11 1 3 1 3 0 17 2
2004–05 37 2 1 0 8 0 46 2
2005–06 33 0 4 0 11 1 1 0 49 1
2006–07 37 6 6 1 8 2 5 0 56 9
2007–08 31 3 7 0 11 1 49 4
2008–09 26 4 6 0 11 1 43 5
2009–10 29 1 3 0 9 1 1 0 42 1
2010–11 8 2 0 0 3 0 1 0 12 2
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 217 18 30 2 67 5 8 0 323 26
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 271 23 30 2 67 5 8 0 376 30

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠦᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ᠃[7]

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠠᠨᠳᠠᠷᠧᠰ ᠢᠨᠧᠰᠲ᠋ᠠ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ