ᠠᠨᠳᠠᠷᠢ ᠱᠧᠸᠼᠧᠩᠺᠣ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠨᠳᠠᠷᠢ ᠱᠧᠸᠼᠧᠩᠺᠣ
Andriy Shevchenko Nike Clash Collection.JPG
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠨᠳᠠᠷᠢ ᠨᠢᠺᠣᠯᠠᠸᠢᠴ ᠱᠧᠸᠼᠧᠩᠺᠣ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1976 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 (1976-09-29) (42 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ
ᠺᠧᠪ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ
ᠶᠠᠭᠣᠲ᠋ᠢᠨᠳᠠᠪᠤᠷᠺᠣᠪᠰᠢᠨ᠎ᠠ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.83
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1986–1993ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠣ᠋ ᠺᠢᠶᠠᠪ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1994–1999ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠣ᠋ ᠺᠢᠶᠠᠪ117(60)
1999–2006ᠮᠢᠯᠠᠨ208(127)
2006–2009ᠴᠧᠯᠰᠢ48(9)
2008–2009ᠮᠢᠯᠠᠨ (ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)18(0)
2009–2012ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠣ᠋ ᠺᠢᠶᠠᠪ55(23)
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ446(219)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
1994–1995ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ (18-)8(5)
1994–1995ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ (21-)7(6)
1995–2012ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ111(48)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2012 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2012 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12

ᠠᠨᠳᠠᠷᠢ ᠨᠢᠺᠣᠯᠠᠸᠢᠴ ᠱᠧᠸᠼᠧᠩᠺᠣ (ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠨᠳᠠᠷі́ᠢ ᠮᠢᠺᠣᠯᠠ́ᠢᠣᠸᠢᠴ ᠱᠧᠸᠼᠧ́ᠨᠺᠣ, 1976 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨᠢ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ[1] ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ (48 ᠭᠣᠣᠯ), ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠱᠧᠸᠼᠧᠩᠺᠣ 1986 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠣ᠋ ᠺᠢᠶᠠᠪᠡᠶᠢᠨ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠳᠤ ᠡᠯᠰᠡᠵᠦ᠂ 1994 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠢᠬᠲ᠋ᠧᠷ ᠳᠥᠶᠢᠨᠧᠼᠺᠡᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ 38 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ 19 ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠨ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

1999 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠍ ᠳᠤ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠯᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠠᠩᠰᠢ 25 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠢ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠣ᠋ ᠍ ᠳᠤ ᠲᠥᠯᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠱᠧᠸᠼᠧᠩᠺᠣ᠂ ᠡᠷᠨᠠᠨ ᠺᠷᠧᠰᠫᠣ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠴᠧᠯᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠷᠣᠮᠠᠨ ᠠᠪᠷᠠᠮᠣᠸᠢᠴ 75.2 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ ᠲᠥᠯᠥᠨ 2005 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃[2]

2009 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠍ ᠳᠦ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠣ᠋ ᠺᠸ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ᠃[3]

2012 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥᠴᠤ /ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯ ᠳᠧᠮᠣᠺᠷᠠᠲ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ/ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠱᠧᠸᠼᠧᠩᠺᠣ (ᠧᠦ᠋ᠷᠣ-2012)

ᠱᠧᠸᠼᠧᠩᠺᠣ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ 111 ᠭᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 48 ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ 2006 ᠣᠨ ᠤ ДАШТ ᠪᠣᠯᠤᠨ 2012 ᠣᠨ ᠤ ЕАШТ ᠍ ᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 1995 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ 1996 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠺ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ᠃ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ 1998 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠳᠤ 4, 2002 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠳᠤ 10, 2006 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠳᠤ 6, 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠳᠤ 6 ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠣ᠋
ᠮᠢᠯᠠᠨ
ᠴᠧᠯᠰᠢ
ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ
 • ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ (France Football): 2004
 • ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ: 1999
 • ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ: 2000, 2004
 • ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ: 1999, 2001[5], 2006
 • ᠮᠢᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠧᠷᠪᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ
 • ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ 2001 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠭᠣᠣᠯ (Guida al Campianato)[6]
 • ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ 2004 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠭᠣᠣᠯ (ᠣᠰᠺᠠᠷ ᠳᠧᠯ ᠺᠠᠯᠢᠴᠣ)
 • ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ: 1995, 1998
 • ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ
 • ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠫᠧᠷ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ
 • ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ (Union Europeennes de Football Associations): 1999
 • ᠪᠡᠯᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ (Union Europeennes de Football Associations): 2004, 2005
 • ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ (FIFPro): 2005
 • ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ: 2000
 • ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ: 1997, 1999, 2000, 2001, 2004, 2005
 • ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ: 2005
 • ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ (France football): 1999, 2000
 • ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ IV ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (France football): 2003
 • ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ V ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (France football): 2005
 • ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ III ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (World Soccer): 1999, 2000, 2004
 • ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ III ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (Federation Internationale de Football Association): 2004
 • ᠪᠠᠯᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ТУХН ᠍ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠡᠺᠰᠫᠷᠧᠰ): 2004, 2005
 • Federation Internationale de Football Association 100 ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ
 • ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠤᠭᠰᠠᠨ (World Soccer)
 • ᠮᠢᠯᠠᠨ ᠤ II ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ
 • ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ
 • 2002 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠳᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢ ᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ
 • ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ
 • ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ: 1999
 • ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ (2003)

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ