ᠠᠨᠳᠠᠷᠢ ᠠᠷᠱᠠᠪᠢᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠨᠳᠠᠷᠢ ᠠᠷᠱᠠᠪᠢᠨ
Arshavin.jpg
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠨᠳᠠᠷᠢ ᠰᠧᠷᠠᠭᠸᠢᠴ ᠠᠷᠱᠠᠪᠢᠨ
ᠥᠨᠳᠥᠷ5 ft 8 in (1.73 ᠮ)
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠬᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠩᠭᠯᠢᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ23
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1999–2000ᠣᠷᠣᠰᠽᠧᠨᠢᠲ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2000–2008ᠣᠷᠣᠰᠽᠧᠨᠢᠲ236(51)
2009–ᠠᠩᠭᠯᠢᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ67(21)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2002–ᠣᠷᠣᠰᠣᠷᠣᠰ58(17)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 17:21, 2011 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 (UTC).

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 08:42, 2011 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 (UTC)

ᠠᠨᠳᠠᠷᠢ ᠰᠧᠷᠠᠭᠸᠢᠴ ᠠᠷᠱᠠᠪᠢᠨ (1981 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠪᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠬᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠢᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ «Union Europeennes de Football Associations ᠍ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ» ᠪᠣᠯᠤᠨ «Union Europeennes de Football Associations ᠍ ᠦᠨ ᠰᠤᠫᠧᠷ ᠴᠣᠮᠣ» ᠭᠡᠬᠦ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠽᠧᠨᠢᠲ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

2006 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠴᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠱᠠᠪᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ-2008 ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠍ ᠳᠦ «ᠶᠡᠬᠡ ᠫᠤᠤᠴᠢᠳ ᠤᠨ» ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠯᠰᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠧᠨᠳ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 61 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠺᠠᠷᠯᠣᠰ ᠸᠧᠯᠭᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠯᠭᠦᠭᠳᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠢ 4-0 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ[1] ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠱᠧᠸᠢᠨ «ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯᠠᠭ ᠠ» ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠍ ᠳᠦ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ ᠪᠠᠭ ᠢ 4-1 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃[2]

ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2011 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 ᠍ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ᠃[3]
ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠯᠢᠭ ᠴᠣᠮᠣ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ
ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ
ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ
ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ
ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ
ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ
ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ
ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ
ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ
ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ
ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ
ᠽᠧᠨᠢᠲ 2000 10 0 1 1 0 0 3 0 0 14 0 1
2001 29 4 8 5 1 2 0 0 0 34 5 10
2002 30 4 7 3 0 2 4 2 5 37 6 14
2003 27 5 10 3 0 2 0 0 0 30 5 12
2004 26 5 8 4 2 1 8 4 1 38 12 10
2005 29 9 8 4 2 1 8 4 1 41 15 10
2006 28 7 13 4 0 1 0 0 0 32 7 14
2007 30 10 13 2 1 4 14 4 10 46 14 27
2008 27 7 8 1 1 0 6 1 1 34 8 10
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 236 51 77 27 7 13 43 15 18 306 73 108
ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ 2008–09 12 6 7 3 0 2 0 0 0 0 0 0 15 6 9
2009–10 30 10 2 1 0 0 8 2 5 7 3 46 15 7
2010–11 24 5 11 6 1 3 5 3 2 5 1 41 10 16
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 67 21 20 10 1 5 13 5 7 12 4 102 31 32
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 302 74 97 37 8 18 55 19 25 12 4 408 104 140

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠽᠧᠨᠢᠲ

ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠠᠮᠲᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠮ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • Marc Bennetts, 'Football Dynamo – Modern Russia and the People's Game,' Virgin Books, (15 May 2008), 0753513196

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠠᠨᠳᠠᠷᠢ ᠠᠷᠱᠠᠪᠢᠨ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ