ᠠᠨᠳᠠᠷᠢᠰ ᠱᠢᠴᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">Flag of Latvia.svg ᠯᠠᠲ᠋ᠸᠪᠢᠶ ᠠ</td><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠠᠨᠳᠠᠷᠢᠰ ᠱᠢᠴᠰ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1985 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 (1985-05-12) (34 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠯᠠᠲ᠋ᠸᠪᠢᠶ ᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠳᠠ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠴᠢᠷᠭ᠎ᠠ
Flag of Latvia.svg ᠯᠠᠲ᠋ᠸᠪᠢᠶ ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ 2010 ᠬᠣᠣᠰ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠰᠣᠴᠢ 2014 ᠬᠣᠣᠰ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠣᠪᠧᠷᠬᠣᠹ 2008 ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠯᠧᠢᠺ-ᠫᠯᠢᠰ ᠲᠤ 2009 ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠴᠧᠽᠠᠨ᠎ᠠ 2011 ᠬᠣᠣᠰ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠤᠢᠰᠲ᠋ᠯᠧᠷ 2013 ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ
ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠴᠧᠽᠠᠨ᠎ᠠ 2008 ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ
ᠠᠯᠲᠠ ᠰᠢᠭᠤᠯᠳᠠ 2010 ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠰᠢᠭᠤᠯᠳᠠ 2014 ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠸᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠪᠧᠺᠭ 2006 ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ

</div></th></tr> </table> ᠠᠨᠳᠠᠷᠢᠰ ᠱᠢᠴᠰ (ᠯᠠᠲ᠋ᠸᠪᠢᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ Andris Šics;, 1985 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠍ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠯᠠᠲ᠋ᠸᠪᠢᠶ ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠭᠠᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 1998 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠦᠷᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]