ᠠᠨᠳᠠᠷᠠ ᠷᠠᠵᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠨᠳᠠᠷᠠ ᠷᠠᠵᠢ
Andrea Raggi.jpg
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1984 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 (1984-06-24) (35 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠰᠫᠧᠼᠢᠶ᠎ᠠ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.87 ᠮ (6 ᠹᠦᠲ 2 ᠢᠨᠴᠢ)
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠮᠤᠨᠠᠺᠣ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ24
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
2002–2003ᠡᠮᠫᠣᠯᠢ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2003–2008ᠡᠮᠫᠣᠯᠢ102(2)
2003–2004ᠺᠠᠷᠠᠷᠷᠧᠽᠧ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
29(1)
2008–2011ᠫᠠᠯᠧᠷᠮᠣ2(0)
2009ᠰᠠᠮᠫᠠᠳᠣᠷᠢᠭ᠎ᠠ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
13(0)
2009–2010ᠪᠣᠯᠣᠨᠢᠶ᠎ᠠ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
33(1)
2010–2011ᠪᠠᠷᠢ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
16(0)
2011–2012ᠪᠣᠯᠣᠨᠢᠶ᠎ᠠ31(0)
2012–ᠮᠤᠨᠠᠺᠣ49(4)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2007ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ (21-)3(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2012 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16.
† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

ᠠᠨᠳᠠᠷᠠ ᠷᠠᠵᠢ (ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠪᠡᠷ Andrea Raggi, 1984 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 ᠍ ᠳᠤ ᠰᠫᠧᠼᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠤᠨᠠᠺᠣ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠤᠨᠠᠺᠣ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ