ᠠᠨᠳᠠᠷᠠ ᠪᠠᠷᠵᠠᠯᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠨᠳᠠᠷᠠ ᠪᠠᠷᠵᠠᠯᠢ
Andrea Barzagli (Juventus).jpg
ᠪᠠᠷᠵᠠᠯᠢ ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ᠂ 2012 ᠣᠨ᠃
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠨᠳᠠᠷᠠ ᠪᠠᠷᠵᠠᠯᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1981 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 (1981-05-08) (38 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠹᠶ ᠡᠵᠣᠯᠧ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.86 ᠮ (6 ᠹᠦᠲ 1 ᠢᠨᠴᠢ)
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ15
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
ᠷᠣᠨᠳᠢᠨᠧᠯᠯᠠ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1998–2000ᠷᠣᠨᠳᠢᠨᠧᠯᠯᠠ51(3)
2000ᠫᠢᠰᠲᠠᠢᠧᠽᠧ5(0)
2001ᠷᠣᠨᠳᠢᠨᠧᠯᠯᠠ13(1)
2001–2003ᠫᠢᠶᠴᠡᠨᠴᠠ0(0)
2001–2003ᠠᠰᠺᠣᠯᠢ (ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)46(3)
2003–2004ᠺᠶ ᠡᠪᠠ29(3)
2004–2008ᠫᠠᠯᠧᠷᠮᠣ142(4)
2008–2011ᠸᠣᠯᠹᠰᠪᠦᠦᠭ75(1)
2011–ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ110(1)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2003–2004ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ (21-)15(0)
2004–ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ48(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14

ᠠᠨᠳᠠᠷᠠ ᠪᠠᠷᠵᠠᠯᠢ (ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠪᠡᠷ Andrea Barzagli;, 1981 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠍ ᠳᠤ ᠹᠶ ᠡᠵᠣᠯᠧ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠷᠵᠠᠯᠢ ᠷᠣᠨᠳᠢᠨᠧᠯᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠫᠢᠰᠲᠠᠢᠧᠽᠧᠷᠣᠨᠳᠢᠨᠧᠯᠯᠠᠫᠢᠶᠴᠡᠨᠴᠠᠠᠰᠺᠣᠯᠢᠺᠶ ᠡᠪᠠ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ 2004 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠫᠠᠯᠧᠷᠮᠣ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ 2004 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠫᠠᠯᠧᠷᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ 2008 ᠣᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 ᠍ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠸᠣᠯᠹᠰᠪᠦᠦᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[1] ᠪᠠᠷᠵᠠᠯᠢ ᠪᠤᠨᠳᠧᠰᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠧᠷᠢ᠎ᠠ ᠳᠦ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

2006 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠵᠠᠯᠢ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠦᠲᠦᠯᠭᠦᠶᠢᠲᠦᠵᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ.

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠣᠯᠹᠰᠪᠦᠦᠭ
ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ
ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ

ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠰᠧᠷᠢ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ (1): 2012
  • ᠰᠧᠷᠢ᠎ᠠ ᠦᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ (1): 2012

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. VfL Wolfsburg Andrea Barzagli wechselt zu Juventus Turin. Offizielle Website der VfL Wolfsburg (26.01.2011). the original on 2011-01-31 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 26 January 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2004 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2006 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2008 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2012 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦᠢᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ