ᠠᠨᠲᠠᠨ ᠺᠰᠨᠢᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">Flag of Belarus.svg ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ</td><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠠᠨᠲᠠᠨ ᠺᠰᠨᠢᠷ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1984 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 (1984-10-13) (34 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰᠷᠠᠳᠢᠸᠢᠯᠠᠪᠠ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠹᠷᠢᠰᠲ᠋ᠠᠶᠢᠯ
Flag of Belarus.svg ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠠᠯᠲᠠ ᠰᠣᠴᠢ 2014 ᠠᠺᠷᠣᠪᠠᠲ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠳ᠋ᠢᠷ ᠸᠡᠯᠯᠢ 2011 ᠠᠺᠷᠣᠪᠠᠲ
</th></tr>

</table> ᠠᠨᠲᠠᠨ ᠰᠧᠷᠠᠭᠸᠢᠴ ᠺᠰᠨᠢᠷ (ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡ: ᠠᠨᠲᠠᠨ ᠰᠢᠷᠠᠭᠸіᠴᠤ ᠺᠰᠨіᠷ, 1984 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠍ ᠳᠦ ᠷᠠᠳᠢᠸᠢᠯᠠᠪᠠ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠪᠧᠯᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠹᠷᠢᠰᠲ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠤᠮ᠃ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ 2007-2008 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠡᠳ᠋ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠂ 2009-2010 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠵᠤ[1] ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 2006, 2010[2] ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃[3]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]