ᠠᠨᠲᠠᠨ ᠱᠢᠫᠦ᠋ᠯᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">ᠣᠷᠣᠰᠣᠷᠣᠰ</td><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠠᠨᠲᠠᠨ ᠱᠢᠫᠦ᠋ᠯᠨ
10 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷᠡᠶᠢᠨ ᠰᠫᠷᠢᠨᠲ᠋ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ᠂ 2010 ᠣᠨ᠃
10 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷᠡᠶᠢᠨ ᠰᠫᠷᠢᠨᠲ᠋ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ᠂ 2010 ᠣᠨ᠃
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1987 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 (1987-08-21) (31 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰᠲᠶᠤᠮᠧᠨᠢ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠢᠲᠠᠯᠠᠨ
ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠠᠯᠲᠠ ᠰᠣᠴᠢ 2014 ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ 2010 ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠠᠨ᠋ᠲ ᠤ ᠮᠠᠨᠰᠢᠰᠺ 2011 ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠨᠣᠸᠧ ᠮᠧᠰᠲ᠋ᠣ 2013 ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠷᠦᠶᠢᠤᠯᠳᠢᠨ ᠢ 2012 ᠬᠥᠭᠡᠬᠦ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠨᠣᠸᠧ ᠮᠧᠰᠲ᠋ᠣ 2013 ᠬᠥᠭᠡᠬᠦ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ

</div></th></tr> </table> ᠠᠨᠲᠠᠨ ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷᠣᠸᠢᠴ ᠱᠢᠫᠦ᠋ᠯᠨ (ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠨᠲ᠋ᠣ́ᠨ ᠸᠯᠠᠳᠢ́ᠮᠢᠷᠣᠸᠢᠴ ᠱᠢᠫᠤ́ᠯᠢᠩ, 1987 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠍ ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠶᠤᠮᠧᠨᠢ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠲᠶᠤᠮᠧᠨᠢ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠣᠷᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠲᠠᠯᠠᠨᠴᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ᠃

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠱᠢᠫᠦ᠋ᠯᠨ ᠰᠣᠴᠢ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠯᠧᠺᠰᠧᠢ ᠸᠣᠯᠺᠣᠸᠧᠦᠢᠭᠧᠨ ᠦ ᠤᠰᠠᠳᠶᠣᠭᠣᠪ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠮᠢᠲ᠋ᠷᠢ ᠮᠠ ᠤᠱᠺᠣ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[1]

ᠴᠡᠴᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ - 90 %
  • ᠬᠡᠪᠲᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ - 84 %
  • ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ - 96 %

(2011-2012)

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Alexey Volkov. sochi2014. 19 February 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]