ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠸᠠᠯᠧᠨᠰᠢᠶᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ
ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠸᠠᠯᠧᠨᠰᠢᠶᠠ
Antonio Valencia cropped.jpg
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠯᠤᠢᠰ ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠸᠠᠯᠧᠨᠰᠢᠶᠠ ᠮᠣᠰᠺᠧᠷᠠ
ᠬᠣᠴᠢ Tony V
ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷᠯᠠᠭᠣ ᠠᠭᠷᠢᠣ
ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ
ᠵᠢᠩ 78[1] ᠺᠭ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠠᠭ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 25[2]
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ
1999—2001 ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠺᠠᠷᠢᠪᠧ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠷ
2003—2005 ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯ ᠨᠠᠰᠤᠢᠶᠣᠨᠠᠯᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
2003—2005 ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯ ᠨᠠᠰᠤᠢᠶᠣᠨᠠᠯᠢ 83 (11)
2005—2008 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠸᠢᠯᠢᠶᠷᠷᠧᠠᠯ 2 (0)
2005—2006  ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠷᠧᠺᠷᠠᠶᠠᠲ᠋ᠢᠸᠣ᠋ 14 (1)
2006—2008  ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ 37 (1)
2008—2009 ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ 47 (6)
2009— ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 130 (13)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ**
2004—2005 ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ (20-) 23 (17)
2005— ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ 67 (8)

* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠳᠠᠬᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ (ᠭᠣᠣᠯ) 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠍ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃

** ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ (ᠭᠣᠣᠯ)
2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠯᠤᠢᠰ ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠸᠠᠯᠧᠨᠰᠢᠶᠠ ᠮᠣᠰᠺᠧᠷᠠ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ Luis Antonio Valencia Mosquera; 1985 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠍ ᠳᠤ ᠯᠠᠭᠣ ᠠᠭᠷᠢᠣ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ), ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠸᠠᠯᠧᠨᠰᠢᠶᠠ — ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ «ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ» ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ ᠤᠨ «ᠡᠯ ᠨᠠᠰᠤᠢᠶᠣᠨᠠᠯᠢ» ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ[3] ᠸᠠᠯᠧᠨᠰᠢᠭ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ «ᠸᠢᠯᠢᠶᠷᠷᠧᠠᠯ» 2005 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ[4] ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ «ᠷᠧᠺᠷᠠᠶᠠᠲ᠋ᠢᠸᠣ᠋ ᠍ ᠳᠤ» ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ «ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ» ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠢ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 5 ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠹᠦᠨᠲ ᠰᠲ᠋ᠧᠷᠯᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ 3.5 ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃[5][6]

ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠸᠠᠯᠧᠨᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 16 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ᠂ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠳᠦ «ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ» ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃[7]

2012/13 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠸᠠᠯᠧᠨᠰᠢᠭ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ «7» ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃[8]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2005 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 ᠍ ᠳᠤ ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠸᠠᠯᠧᠨᠰᠢᠭ ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 2006 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠤ ᠫᠠᠷᠠᠭᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ (5:2) ᠸᠠᠯᠧᠨᠰᠢᠶᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[9]

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠭ ᠤᠨ

ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯ ᠨᠠᠰᠤᠢᠶᠣᠨᠠᠯᠢ

ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ

ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠄ name ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ profile ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠋ᠳ᠋ᠥ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ
  2. Antonio Valencia. ManUtd.com. the original on 2013-08-20 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. Young, Colin. "Antonio Valencia doesn't wear the iconic No 7 shirt but he has filled Cristiano Ronaldo's boots brilliantly", DailyMail.co.uk, Mail Online, 16 April 2010. 16 April 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ Archived from the original on 19 April 2010. 
  4. "Villarreal bag duo", Sky Sports, BSkyB, 7 June 2005. 4 June 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  5. "Wigan finalise swoop for Valencia", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 18 January 2008. 18 January 2008 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ Archived from the original on 21 January 2008. 
  6. Nixon, Alan. "Wigan want £18m from Manchester United and Real Mardrid for Antonio Valencia", Mirrorfootball.co.uk, Mirror Football, 29 January 2009. 29 January 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  7. "Valencia joins Man Utd from Wigan", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 30 June 2009. 1 July 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  8. "New numbers for trio", ManUtd.com, 2012-07-03 
  9. "Ecuador 5–2 Paraguay", FIFA.com, Fédération Internationale de Football Association, 25 March 2005. 25 March 2005 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠸᠠᠯᠧᠨᠰᠢᠶᠠ»


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ